Instalacje wodociagowe

Nasza firma oferuje szeroki asortyment rur, ksztaltek oraz narzedzi potrzebnych do wykonania instalacji oraz przyłączy wodociagowych.

Materiał
Rury produkowane są z polietylenów typu PE 32, PE 80 i PE 100

Przeznaczenie
Rury przeznaczone są do budowy instalacji zimnej wody pitnej, w szczególności: sieci i przyłączy wodociągowych, nawadniania, podgrzewania gruntu i nawierzchni, a także instalacji pneumatycznych, instalacji przemysłowych, pomp ciepłą itp. Rury PE można także stosować do przesyłu mediów innych niż woda. Ponieważ jednak media nieobojętne mogą powodować degradacje tworzywa obniżając tym samym wytrzymałość rur, należy zmniejszyć ciśnienie pracy rurociągu stosując przelicznik 0,6 x PN.
 
Zalety
Rury z PE są lekkie, łatwe w montażu, bardzo trwałe, nie ulegają korozji chemicznej i biologicznej, nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, nie wymagają kompensatorów, dzięki gładkości powierzchni dają małe opory przepływu, dobrze znoszą długotrwałe naprężenia. Rury PE są wrażliwe no wysoką temperaturę. Nie zaleca się ich stosowania do przesyłu mediów o temperaturze wyższej niż 20°C. Dopuszcza się jednak stosowanie rur PE do pracy w temperaturze nie wyższej niż 400 stopni C przy zastosowaniu redukcji ciśnienia roboczego o 0,1 x PN co 5°C. Zaletą rur PE jest odporność na niskie temperatury < 0°C - temperatura kruchości < -70°C. Rury nie ulegają uszkodzeniom pod wpływem rozszerzania się zamarzającej wody. Po rozmrożeniu rury będą pracować bez uszkodzeń. Jednak dla zachowania drożności instalacji rury należy chronić przed rozmarzaniem.

 
Promieniowanie słoneczne
Instalacje narażone na działanie światła powinny być wykonywane z rur w kolorze czarnym lub niebieskim jeżeli spełniają wymagania nieprzepuszczalności światła. W przypadku dostępu światła do wnętrza rury, istnieje możliwość rozwoju niebezpiecznych glonów i alg. Instalacje narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, powinny być wykonane z rur czarnych stabilizowanych przeciwko promieniowaniu UV. Trwałość nie czarnych rur PE narażonych na działanie promieni UV ogranicza się do 10-20% (5-10 lat) czasu ich projektowanej trwałości (50 lat).

Łączenie
Rury PE w zakresie średnic 16-90 mm mogą być łączone za pomocą połączeń zaciskowych z pierścieniem zaciskowym-wczepiającym oraz uszczelnieniem pierścieniowym typu 0-ring. Rury o średnicach >90 mm powinny być łączone za pomocą zgrzewania.

Zginanie
Rury PE są elastyczne i łatwo dają się wyginać. Jest to istotną zaletą tych rur. Ułatwia montaż instalacji i w znacznym stopniu ogranicza ilość połączeń, co jest korzystne zarówno ze względów ekonomicznych jak i trwałości instalacji. Minimalny promień okręgu po jakim można zagiąć rurę w temp. 20°C wynosi 20D. Promień należy zwiększyć w niższych temperaturach.

Kolor
Rury produkowane są w kolorze naturalnym PE (mlecznobiałym), niebieskim bądź czarnym z niebieskimi pasami.

Transport
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu. Ruty powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Należy zwracać uwagę, aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie części wystające jak śruby, gwoździe, powinny być usunięte lub odpowiednio zabezpieczone. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.